Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης ( ΠΟΠ ) & Προστατευμένης Γεωγραφικής Ενδειξης ( ΠΓΕ )

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Γιατί και ποιούς ωφελούν;

Η διάθεση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιφέρει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον παραγωγό- μεταποιητή. Σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, ενισχύεται η αγροτική οικονομία ιδιαίτερα των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν πιο εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.

Επιπλέον οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα πιστοποιημένα ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Δείτε εδω τον κατάλογο Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ και τις προδιαγραφές τους

Ποιές είναι οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ, που φέρει το διακριτικό τίτλο AGROCERT σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Από ποιόν γίνεται ο έλεγχος στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Οι έλεγχοι στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, σε κάθε είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καθώς και σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό, προκειμένου να προστατευτούν οι καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το εθνικό σήμα (ΑGROCERT) διενεργούνται αποκλειστικά από αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ποιός υποβάλλει την αίτηση;

Υποβάλλουν Αίτηση οι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και συσκευάζουν με σκοπό την εμπορία γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. ή/και χρησιμοποιούν καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο και το σήμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Δεν υποβάλλουν Αίτηση οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων χωρίς να εμπλέκονται σε καμία περαιτέρω δραστηριότητα μεταποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, υποσυσκευασίας ή επισήμανσης.

Πού μπορώ να βρω το έντυπο της αίτησης;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το έντυπο της Αίτησης Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.agrocert.gr είτε στα γραφεία του Οργανισμού, Aνδρου 1 και Πατησίων, Τ.Κ. 112 57 Αθήνα.

Πότε και πού πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει την «Αίτηση για Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» τρεις μήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ένα μήνα στη περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνο στη συσκευασία ή μόνο στην εμπορία με ιδιωτική ετικέτα τέτοιων προϊόντων.

Η Αίτηση, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στα γραφεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ανδρου 1 και Πατησίων, Τ.Κ. 112 57, Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ.

H υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει είτε προσωπικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και πρέπει απαραιτήτως να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή του αναπληρωτή του ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό εκπροσώπου του καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Αντίγραφο της Αίτησης κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει έδρα η επιχείρηση.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η επιχείρηση υποβάλλει μια Αίτηση ανά προϊόν ΠΟΠ και ΠΓΕ, ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητάς της.

Πιο αναλυτικά :

α) Για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Προέλευσης

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (π.χ. ελαιοτριβείο) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «παραγωγή» του εν λόγω προϊόντος.

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη τυποποίηση συσκευασία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (τυποποιητήρια) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «τυποποίηση- συσκευασία» με σκοπό την εμπορία του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς επεξεργασία πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μονάδες παραγωγής (κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης).

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ με ιδιωτική ετικέτα υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για τη χρήση της καταχωρισμένης ένδειξης με σκοπό την «εμπορία» του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς διακίνηση πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μονάδες τυποποίησης -συσκευασίας (ή και παραγωγής εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην ιδιοκτησία της εμπορικής εταιρίας πριν τη μεταφορά του στην αντίστοιχη μονάδα τυποποίησης συσκευασίας).

Παραδείγματα στις παραπάνω περιπτώσεις:

Ελαιουργεία/τυποποιητήρια ελαιολάδου/ επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ: Σε ότι αφορά ένα ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ η πιστοποίηση μπορεί να δοθεί, στο ελαιουργείο για την παραγωγή, στο τυποποιητήριο για την τυποποίηση/συσκευασία και σε μία εμπορική επιχείρηση που επιθυμεί μόνο τη διακίνηση με ιδιωτική ετικέτα προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, για την εμπορία αυτού. Εάν μία επιχείρηση επιθυμεί την πιστοποίησή της σε περισσότερες από μία καταχωρισμένη ένδειξη (π.χ. ελαιόλαδο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ και ελαιόλαδο ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ) τότε θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχο αριθμό Αιτήσεων.

Επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας/συσκευασίας φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και οσπρίων ΠΟΠ και ΠΓΕ: Σε ότι αφορά την πιστοποίηση φρούτων/λαχανικών/ξηρών καρπών/οσπρίων, η πιστοποίηση είναι δυνατόν να δοθεί στην παραγωγή/ επεξεργασία και στη συσκευασία/τυποποίηση με σκοπό την εμπορία αυτών.

Επιχειρήσεις επεξεργασίας/συσκευασίας βρώσιμων ελιών ΠΟΠ και ΠΓΕ: Σε ότι αφορά την πιστοποίηση των βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ η πιστοποίηση είναι δυνατόν να δοθεί στην επεξεργασία και στη συσκευασία/τυποποίηση με σκοπό την εμπορία αυτών. Αν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή/επεξεργασία, όσο και στη συσκευασία/τυποποίηση κάποιου προϊόντος (π.χ. επεξεργασία και συσκευασία βρώσιμων ελιών, ή παραγωγή και τυποποίηση/συσκευασία ελαιολάδου) οφείλει να καταθέσει δύο Αιτήσεις, μία για κάθε δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται ότι, ανάλογα με το προς πιστοποίηση προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ και σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Αναγνώρισης/ Κοινοτικό Κανονισμό Κατοχύρωσης, δύναται να δοθεί πιστοποίηση και σε συνδυασμό των παραπάνω αναφερόμενων τομέων δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται οι τυχόν ιδιαιτερότητες που καταγράφονται στις αποφάσεις αναγνώρισης των εκάστοτε καταχωρισμένων ενδείξεων.

Όταν ένας παραγωγός θέλει να τυποποιήσει/συσκευάσει και διακινήσει το παραγόμενο προϊόν του ΠΟΠ/ΠΓΕ, με δική του ετικέτα, τότε η πιστοποίηση δίνεται στον παραγωγό για την εμπορία του προϊόντος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, τόσο η παραγωγή του προϊόντος, όσο και η τυποποίησή του /συσκευασία θα πρέπει να γίνεται σε πιστοποιημένη μονάδα από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το εν λόγω προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ που αιτείται ο παραγωγός. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν είναι ίδια με αυτά που αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία (βλ. παρακάτω).

β) Για Προϊόντα ΠΟΠ Ζωικής Προέλευσης

Επιχειρήσεις παραγωγής /τυποποίησης/εμπορίας με ιδιωτική ετικέτα τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ:

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ (π.χ. τυροκομείο) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «παραγωγή-συσκευασία» με σκοπό την εμπορία του εν λόγω προϊόντος.

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην συσκευασία-τυποποίηση προϊόντων ΠΟΠ (τυποποιητήρια) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «συσκευασία-τυποποίηση» με σκοπό την εμπορία του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς επεξεργασία πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μονάδες παραγωγής.

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντος ΠΟΠ με ιδιωτική ετικέτα υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για τη χρήση της καταχωρισμένης ένδειξης με σκοπό την «εμπορία» του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς διακίνηση πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μονάδες παραγωγής ή/και τυποποίησης.

Επιχειρήσεις παραγωγής /τυποποίησης-τεμαχισμού/εμπορίας με ιδιωτική ετικέτα κρέατος ΠΟΠ:

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κρέατος ΠΟΠ (σφαγείο) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «σφαγή» με σκοπό την εμπορία του εν λόγω προϊόντος.

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην συσκευασία-τυποποίηση κρέατος ΠΟΠ (επιχείρηση τεμαχισμού ή/και τυποποίησης κρέατος) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την «συσκευασία-τυποποίηση» με σκοπό την εμπορία του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς επεξεργασία πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιχειρήσεις παραγωγής (σφαγεία) ή/και επιχειρήσεις εμπορίας με ιδιωτική ετικέτα.

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εμπορία κρέατος ΠΟΠ με ιδιωτική ετικέτα (έμποροι κρέατος, αιγοπροβατοτρόφοι-έμποροι) υποβάλλει μια Αίτηση για κάθε προϊόν ΠΟΠ, προκειμένου να πιστοποιηθεί για τη χρήση της καταχωρισμένης ένδειξης με σκοπό την «εμπορία» του εν λόγω προϊόντος. Επισημαίνεται ότι το προϊόν προς διακίνηση πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιχειρήσεις παραγωγής (σφαγεία) ή/και επιχειρήσεις τεμαχισμού ή/και τυποποίησης κρέατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κρέατος (σφαγεία) μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση για τα προϊόντα «Αρνάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.» και «Κατσικάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.», μόνο τα σφαγεία που εδρεύουν στην επαρχία Ελασσόνας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου του Νομού Λάρισας.

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσω μαζί με την αίτηση;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητάς του.

α) Για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής προέλευσης

Στην περίπτωση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής/ επεξεργασίας, ή τυποποίησης/συσκευασίας, οφείλει μαζί με την Αίτηση να καταθέσει:

Aδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που νομιμοποιεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης, ή απαλλαγή αδείας (σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια) με πρόσφατη θεώρηση από την υπηρεσία έκδοσής του. Σε περίπτωση που η αίτηση για άδεια απαιτούσε και τη κατάθεση ερωτηματολογίου, θα πρέπει απαραιτήτως μαζί με την τελική απόφαση-επικύρωσης να αποσταλεί και το συνοδευτικό ερωτηματολόγιο αυτής. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμφωνούν με την αντίστοιχη νομοθεσία, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της επιχείρησης (π.χ. ΦΕΚ σύστασης, καταστατικό, σύσταση αρχαιρεσιών για συνεταιρισμούς κ.άλ)

Κάτοψη των εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας ή/και αποθήκευσης από αρμόδιο μηχανικό.

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας ή/και αποθήκευσης της επιχείρησης.

Ειδικά τα τυποποιητήρια ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ οφείλουν να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο της Απόφασης χορήγησης έγκρισης για την αναγραφή της χώρας προέλευσης του ελαιολάδου από το ΥΠΑΑΤ (αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης EL).

Στην περίπτωση που δραστηριοποιείται μόνο στην εμπορία με ιδιωτική ετικέτα προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, τότε οφείλει μαζί με την Αίτηση να καταθέσει:

Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα πρέπει να αναφέρεται η δραστηριότητα της επιχείρησης, σχετική με την κατηγορία του προϊόντος που αιτείται πιστοποίηση ή βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της επιχείρησης ανάλογα με την εταιρική μορφή της (αν η αιτούμενη επιχείρηση είναι ΑΕ ή ΕΠΕ τότε κατατίθεται το ΦΕΚ σύστασης και το καταστατικό της εταιρίας, ενώ αν είναι ΟΕ ή ΕΕ κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας).

Βεβαιώσεις καταχώρησης διακριτικού τίτλου και λογοτύπου (εάν υπάρχουν)

β) Για προϊόντα ΠΟΠ Ζωικής προέλευσης

β.1) Επιχειρήσεις παραγωγής /τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ

Έντυπο χορήγησης κωδικού αριθμού εγκατάστασης από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (κωδ. ΕΦΕΤ).

Aδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Κάτοψη των εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων ΠΟΠ από αρμόδιο μηχανικό.

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας.

Κατάλογο συνεργαζόμενων προμηθευτών α΄ ύλης προς επεξεργασία από την αιτούμενη για πιστοποίηση επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ.

Σε περίπτωση αποθήκευσης τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ σε ψυκτικές εγκαταστάσεις εκτός των χώρων της επιχείρησης απαιτείται επιπλέον:

Aδεια λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυκτικών εγκαταστάσεων ότι επιτρέπει την πρόσβαση της Ομάδας Ελέγχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του.

β.2) Επιχειρήσεις παραγωγής /τυποποίησης-τεμαχισμού κρέατος ΠΟΠ

Έντυπο χορήγησης κωδικού αριθμού έγκρισης εγκαταστάσεων.

Aδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Τεκμηρίωση εφαρμογής πάγιας διαδικασίας ή διαδικασίας με βάση τις αρχές HACCP.

Κάτοψη των εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων ΠΟΠ από αρμόδιο μηχανικό.

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας.

Υπόδειγμα ημερήσιου βιβλίου σφαγών (σε περίπτωση σφαγείων).

Κατάσταση συνεργαζόμενων αιγοπροβατοτρόφων ή/και εμπόρων.

Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργαζόμενων αιγοπροβατοτρόφων και εμπόρων.

Βεβαίωση δυνατότητας αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και χημικής σύστασης σφάγιου.

β.3) Επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων ΠΟΠ ζωικής προέλευσης με ιδιωτική ετικέτα

Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα πρέπει να αναφέρεται η δραστηριότητα της επιχείρησης, σχετική με την κατηγορία του προϊόντος που αιτείται πιστοποίηση ή βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της επιχείρησης ανάλογα με την εταιρική μορφή της (αν η αιτούμενη επιχείρηση είναι ΑΕ ή ΕΠΕ τότε κατατίθεται το ΦΕΚ σύστασης και το καταστατικό της εταιρίας, ενώ αν είναι ΟΕ ή ΕΕ κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας).

Βεβαιώσεις καταχώρησης διακριτικού τίτλου και λογοτύπου (εάν υπάρχουν).

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία κρέατος ΠΟΠ με ιδιωτική ετικέτα κατατίθενται επίσης:

Υπεύθυνη δήλωση σφαγής των προϊόντων «Αρνάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.» και «Κατσικάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.» σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις εντός της γεωγραφικής ζώνης παραγωγής τους.

Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργαζόμενων αιγοπροβατοτρόφων.

Υπόδειγμα αρχείου εισροών-εκροών των προϊόντων «Αρνάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.» και «Κατσικάκι Ελασσόνας Π.Ο.Π.».

Τι να περιμένω μετά την υποβολή της Αίτησης;

Ο Οργανισμός προβαίνει σε Αξιολόγηση της Αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή. Η ορθή συμπλήρωση της Αίτησης και η υποβολή όλων των ζητούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον προγραμματισμό επιτόπιου ελέγχου αξιολόγησης της επιχείρησης. Η επιχείρηση ενημερώνεται απο τον Οργανισμό για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων ή για την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπου ελέγχου αξιολόγησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην εξακρίβωση της δυνατότητας της επιχείρησης να παράγει, να συσκευάζει, τυποποιεί ή και να διακινεί με ιδιωτική ετικέτα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Σε πόσο χρόνο θα λάβει την πιστοποίηση η επιχείρησή μου;

Μετά την ορθή υποβολή της Αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις της. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πιστοποίηση της επιχείρησης εξαρτάται από την καταγραφή ή όχι, Μη Συμμορφώσεων και την έγκαιρη αποστολή αποδεκτών διορθωτικών ενεργειών.

Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει Αίτηση τρεις μήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ένα μήνα στη περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνο στη συσκευασία ή μόνο στην εμπορία με ιδιωτική ετικέτα προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο